Pravidlá videosúťaže

V prípade, že autorom videa je osoba mladšia ako 18 rokov, musí byť súčasne s vyššie uvedenými informáciami na adresu organizátora zaslané písomné povolenie účasti v súťaži podpísaného zákonným zástupcom. V prípade výhry súťažiaceho, ktorý je mladší ako 18 rokov, cenu prevezme zákonný zástupca výhercu, alebo výhercovi na základe písomného povolenia od zákonného zástupcu

Do súťaže budú zaradení tí súťažiaci, ktorí splnia stanovené podmienky. Organizátor súťaže má právo posúdiť splnenie stanovených podmienok súťaže jednotlivými súťažiacimi. Osoby, ktoré nespĺňajú podmienky účasti v súťaži, alebo jednajúce v rozpore s pravidlami, nebudú do súťaže zaradené.

V prípade, že sa preukáže, že táto osoba sa stala výhercom súťaže, napríklad v dôsledku nepravdivých informácií, ktoré poskytla, nemá nárok na výhru, a cenu obdrží účastník umiestený v poradí za osobou, ktorá nespĺňa podmienky súťaže.

Súťažiaci dáva svojou účasťou v súťaži súhlas s pravidlami súťaže stanovené usporiadateľom a zaväzuje sa ich rešpektovať a dodržiavať. V prípade, že bude súťažiaci postupovať v rozpore s týmito pravidlami (videá bez autorských práv, autorsky nevysporiadaný hudobný podklad, atď.) vyhradzuje si organizátor právo vyradiť súťažiaceho, alebo jeho video zo súťaže bez akejkoľvek finančnej, alebo materiálnej náhrady.

Súťažiaci účasťou v súťaži udeľuje v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, emailová adresa, telefónne číslo, ktoré poskytol organizátorovi súťaže. Zároveň tento súhlas udeľuje k účelu vyhodnotenia súťaže. Ide najmä o súhlas s uvedením poskytnutého mena a priezviska na webových stránkach súťaže a v ďalších dostupných audio-vizuálnych médií pri príležitosti propagácie súťaže.

AUTORSKÉ PRÁVA, LICENCIE

Umiestením súťažného videa do súťaže, súťažiaci vyhlasuje, že je oprávneným nositeľom autorských práv podľa autorského zákona. Súťažiaci vyhlasuje, že v súťažnom videu neboli použité diela, či iné predmety ochrany iných osôb, že použitím súťažného videa organizátorom spôsobom vyplývajúcim z pravidiel tejto súťaže nebudú porušené práva a oprávnené záujmy tretích osôb a nevznikne organizátorovi ani inej osobe škoda a/alebo nemajetková ujma, ani na ňom nebudú uplatňované nároky na licenčnú odmenu tretích osôb a pre prípad, že sa tak stane, zväzuje sa také nároky na odmenu, škodu a/alebo nemajetkovú ujmu v plnej výške uhradiť. Súťažiaci vyhlasuje, že získal súhlas všetkých osôb (zákonných zástupcov v prípade osôb mladších ako 18 rokov) na bezplatné použitie ich diel, výkonov a osobných atribútov v rozsahu uvedenom v týchto pravidlách, a oprávnením poskytnúť takéto oprávnenie tretej osobe, ako činí odoslaním videa (vid. nižšie).

Súťažiaci prehlasuje, že je autorom prihláseného videa a/alebo osobou oprávnenou na výkon majetkových autorských práv, oprávňujúcich ho k účasti v súťaži so všetkými právami a povinnosťami s tým spojenými. Ďalej prehlasuje, že má pridelený súhlas s použitím videí od osôb, ktoré sú prípadne zachytené na videu alebo ktorých osobnostných práv by sa mohli videá dotýkať. Súťažiaci si podľa vlastného prehlásenia nie je vedomý, že by akákoľvek tretia osoba jeho práva k videám spochybňovala alebo bránila ich zverejneniu.

RMŽK nepreberá žiadnu právnu zodpovednosť za nedodržanie zákonných ustanovení alebo porušenie práv tretích osôb, ku ktorému by prostredníctvom víťazného diela došlo. RMŽK nepreberá žiadnu zodpovednosť za porušovanie autorských práv, ochranných známok ani iných práv na duševné vlastníctvo a ochranu osobnosti, ktoré môže prostredníctvom zverejneného víťazného diela nastať.

Zaslaním diela súťažiaci zároveň udeľuje vyhlasovateľovi súťaže bezodplatnú, rozsahovo neobmedzenú, výhradnú a časovo neobmedzenú licenciu na všetky známe spôsoby použitia diela, a to najmä na účely propagačné, reklamné a prezentovanie v masmédiách s nekomerčným využitím.

Súťažiaci má právo žiadať, aby sa jeho meno alebo pseudonym uvádzalo na všetkých rozmnoženinách diela s náležitým spôsobom pri každom použití diela na verejnosti.

Odoslaním/umiestením videa do súťaže podľa týchto pravidiel každý súťažiaci akceptuje tieto pravidlá a inštrukcie, ktoré sú uvedené v tomto súťažnom dokumente a súhlasí s nimi. Odoslaním súťažného videa do súťaže berie súťažiaci na vedomie a súhlasí s tým, že je výhradne zodpovedný za svoje súťažné video a za dôsledky jeho zaslania, alebo zverejnenia.